cookie

Cookies: Mēs izmantojam sīkdatnes lai uzlabotu lietotāju pieredzi mūsu tīmekļa vietnē un radītu Jums pielāgotas reklāmas. [Piekrītu] – Jebkurā laikā jūs varat mainīt savas izvēles sekojot Privātuma politikā noteiktajos soļos, kā arī varat uzzināt kādas sīkdatnes un kādiem mērķiem tiek pielietotas mūsu tīmekļa vietnē. [Vēlos atteikties no pielāgotajām reklāmām] – izvēloties šo opciju, tiks atslēgti ar mārketingu saistītās sīkdatnes un aktīvas paliks tikai tās sīkdatnes, kuru darbība ir nepieciešama mūsu tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai.

main-logo
main-logo
sing up sing IN

PARTNERU PROGRAMMAS NOSACĪJUMI UN NOTEIKUMI

Šis ir līgums (“Partnera līgums”), kas noslēgts starp jums (“jūs” vai “Partneris”) un www.speletaffiliate.com (“Sabiedrība”, “mūs”, “mēs” vai "Partneru programma").

Reģistrējoties Partneru programmā, kā arī piekļūstot un izmantojot jebkuru no mūsu mārketinga rīkiem vai pieņemot jebkuru atlīdzību, bonusu vai komisijas maksu, kas ietverta Partneru līgumā vai citur kā daļa no mūsu Partneru programmas, tiek uzskatīts, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis Partnera līgumam.

Mēs varam periodiski veikt izmaiņas šajā Līgumā. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai jūs informētu par šādām izmaiņām, iesakām regulāri pārskatīt šo lapu. Turpinot izmantot Partneru programmu, jūs piekrītat atjauninātajam Līgumam.

1. DEFINĪCIJAS

1.1 “Partneris” nozīmē jūs, fizisku vai juridisku personu, kas piesakās dalībai Partneru programmā.

1.2 “Partnera konts” ir Partnera konts, kas izveidots pēc tam, kad Partneris ir iesniedzis Partnera pieteikumu dalībai Partneru programmā un Sabiedrība to ir apstiprinājusi.

1.3 “Partnera līgums" ir (i) visi šajā dokumentā izklāstītie noteikumi un nosacījumi, (ii) Komisijas maksas struktūru noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami dažādiem produktiem un zīmoliem, un (iii) jebkuri citi Sabiedrības un/vai Tīmekļa vietņu noteikumi vai vadlīnijas, kas periodiski paziņotas Partnerim.

1.4 “Partnera pieteikums" ir Partnera iesniegts pieteikums dalībai Partneru programmā.

1.5 “Partnera saites" ir interneta hipersaites, ko Partneris izmanto, lai no Partnera tīmekļa vietnes(-ēm) vai jebkuras citas trešās puses tīmekļa vietnes izveidotu saiti uz Uzņēmuma tīmekļa vietnēm.

1.6 “Partneru programma" ir sadarbība starp Sabiedrību un Partneri, kuras ietvaros Partneris reklamē Sabiedrības tīmekļa vietnes un veido Partneru saites no Partnera tīmekļa vietnes(-ēm) uz Sabiedrības tīmekļa vietnēm. Par šādiem pakalpojumiem Partnerim tiek maksāta komisijas maksa atkarībā no ģenerētās datplūsmas uz Sabiedrības tīmekļa vietnēm, ievērojot šajā Partneru līgumā paredzētos noteikumus un piemērojamo konkrētā produkta komisijas struktūru.

1.7 “Partnera maciņš" ir tiešsaistes maciņš, kas atvērts uz Partnera vārda un kurā Sabiedrība iemaksā Partnerim pienākošos komisijas maksu un citus maksājumus, kurus Partneris var izņemt saskaņā ar Partnera līgumu;

1.8 “Partnera tīmekļa vietne" ir jebkura tīmekļa vietne, kuru uztur, pārvalda vai citādi kontrolē Partneris.

1.9 “Sabiedrība" ir www.speletaffiliate.com un jebkurš cits mūsu grupas uzņēmums, tostarp mūsu mātesuzņēmumi, to mātesuzņēmumi un visi šo attiecīgo uzņēmumu meitasuzņēmumi.

1.10 “Sabiedrības tīmekļa vietnes" ir tīmekļa vietne www.speletaffiliate.com vai citas šādas tīmekļa vietnes (tostarp spoguļvietnes), kas periodiski var tikt pievienotas šai Partneru programmai.

1.11 “Komisijas maksa" ir procentuālā daļa no Neto azartspēļu ieņēmumiem vai, attiecīgā gadījumā, fiksēta summa par jaunu klientu (CPA struktūra), kā noteikts Komisijas maksas struktūrās.

1.12 “Komisijas maksas struktūras" ir jebkuras īpašas atlīdzības struktūras, par kurām skaidri vienojušies Sabiedrība un Partneris.

1.13 “Konfidenciāla informācija" ir jebkura komerciāla vai būtiska informācija, kas attiecas uz Sabiedrību, piemēram, bet ne tikai, finanšu pārskati, komercnoslēpumi, zinātība, cenas un pasūtījuma piedāvājumi, uzņēmējdarbības informācija, produkti, stratēģijas, datu bāzes, tehnoloģijas, informācija par jaunajiem klientiem, citiem klientiem un uzņēmuma tīmekļa vietņu lietotājiem, mārketinga plāni un darbības veidi.

1.14 “Intelektuālā īpašuma tiesības" ir jebkuras autortiesības, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, domēna vārdi, zīmoli, komercnosaukumi un iepriekš minēto preču zīmju reģistrācijas un/vai jebkuras citas līdzīgas šāda veida tiesības.

1.15 “Neto azartspēļu ieņēmumi" jeb "NAI" ir visi naudas līdzekļi, ko Sabiedrība saņem no jaunajiem klientiem kā veiktās likmes, atskaitot (a) Jaunajiem klientiem atdotos laimestus, (b) izsniegtos bonusus, (c) neto bilances korekcijas, (d) administrēšanas maksu, (e) krāpšanas izmaksas un atmaksātās summas. Lai izvairītos no šaubām, visas iepriekš minētās Neto azartspēļu ieņēmumu summas attiecas tikai uz jaunajiem Klientiem, kurus uz Sabiedrības tīmekļa vietnēm ir novirzījušas Partnera tīmekļa vietnes (-es).

1.16 “Jauns klients" ir jauns, pirmo reizi spēlējošs Sabiedrības klients, kurš veicis pirmo iemaksu vismaz minimālās iemaksas apmērā Sabiedrības tīmekļa vietņu spēlētāja kontā saskaņā ar Sabiedrības tīmekļa vietņu piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem. Tas neattiecas uz Partneri, tā darbiniekiem, radiniekiem un draugiem.

1.17 “Puses” ir Sabiedrība un Partneris (katra “Puse”).

1.18 “Personas dati” ir jebkāda informācija, kas attiecas uz jebkuru fizisku vai juridisku personu, kas ir vai var tikt tieši vai netieši identificēta.

2. PARTNERA PIENĀKUMI

2.1 Reģistrēties kā Partnerim

Lai kļūtu par mūsu Partneru programmas dalībnieku, jums ir jāpieņem šie noteikumi un nosacījumi, atzīmējot attiecīgo lodziņu, iesniedzot Partneru pieteikumu. Partnera pieteikums būs neatņemama Partnera līguma sastāvdaļa.

Mēs pēc saviem ieskatiem lemjam par to, vai pieņemt vai noraidīt Partnera pieteikumu, un mūsu lēmums ir galīgs, un uz to neattiecas pārsūdzības tiesības. Mēs jums pa e-pastu paziņosim, vai jūsu Partnera pieteikums ir vai nav pieņemts.

Jūs iesniegsiet visus dokumentus, ko Sabiedrība pieprasa, lai pārbaudītu Partnera pieteikumu un Partnera konta informāciju jebkurā laikā Partnera līguma darbības laikā. Šī dokumentācija var ietvert, bet neaprobežojas ar sekojošo: bankas izrakstiem, personas vai uzņēmuma personu apliecinošiem dokumentiem un adreses apliecinājumiem.

Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka visa informācija, ko sniedzat mums, reģistrējoties Partneru programmā, ir pareiza un ka šī informācija vienmēr tiek atjaunināta.

2.2 Partnera pieteikšanās dati
Jūsu pienākums un atbildība ir nodrošināt, lai jūsu Partnera konta pieteikšanās informācija vienmēr būtu konfidenciāla un droša.

Jebkāda nesankcionēta jūsu Partnera konta izmantošana, kas radusies, ja neesat pienācīgi sargājis savu pieteikšanās informāciju, ir tikai un vienīgi jūsu atbildība, un tikai jūs esat atbildīgs par visām šādām darbībām, kas notiek ar jūsu Partnera konta lietotājvārdu un paroli (neatkarīgi no tā, vai šādas darbības esat veicis jūs vai ne). Jūsu pienākums ir nekavējoties mūs informēt, ja jums rodas aizdomas par nelikumīgu vai neatļautu jūsu Partnera konta izmantošanu.

2.3 Dalība Partneru programmā
Partneru programma ir paredzēta jūsu tiešai līdzdalībai. Partnera konta atvēršana trešajai pusei, starpniecība vai Partnera konta nodošana nav pieļaujama. Partneriem, kas vēlas nodot kontu citam faktiskajam īpašniekam, jāsazinās ar mums un jāpieprasa atļauja. Turklāt bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat atvērt vairāk nekā vienu Partnera kontu.

Piekrītot dalībai Partneru programmā, jūs piekrītat darīt visu iespējamo, lai aktīvi reklamētu, tirgotu un popularizētu Sabiedrības tīmekļa vietnes saskaņā ar Partnera līgumu un Sabiedrības norādījumiem, kas periodiski tiek sniegti. Jūs apņematies nodrošināt, ka visas darbības, ko veicat saskaņā ar Partnera līgumu, tiek veiktas Sabiedrības interesēs un nekādā veidā nekaitē Sabiedrības reputācijai vai labajai slavai.

Jūs varat izveidot saites uz Sabiedrības tīmekļa vietni, izmantojot Partnera saites vai citus materiālus, ko mēs periodiski varam apstiprināt. Tas ir vienīgais veids, kā jūs varat reklamēt mūsu vārdā.

2.4 Partnera tīmekļa vietne
Jūs esat pilnībā atbildīgs par Partnera tīmekļa vietnes izstrādi, darbību un uzturēšanu, kā arī par visiem materiāliem, kas parādās Partnera tīmekļa vietnē. Jūs vienmēr nodrošināsiet, ka Partnera tīmekļa vietne atbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp Vispārīgai datu aizsardzības regulai (GDPR), un darbojas kā profesionāla tīmekļa vietne.

Jūs apņematies nepiedāvāt Partnera tīmekļa vietni tādā veidā, lai to varētu sajaukt ar Sabiedrības vietnēm vai lai radītu iespaidu, ka tā pieder Sabiedrībai vai to pārvalda Sabiedrība.

Partnera tīmekļa vietnē netiks iekļauts nekāds apmelojošs, aizskarošs, diskriminējošs vai citādi nepiemērots saturs (tostarp, bet ne tikai, vardarbīgi, nepieklājīgi, aizskaroši vai pornogrāfiski materiāli vai saturs, kas mērķa valstī būtu nelikumīgs).

2.5 Derīga datplūsma un godprātība
Jūs neradīsiet datplūsmu uz Sabiedrības tīmekļa vietnēm, reģistrējoties kā Jauns klients tieši vai netieši (piemēram, izmantojot sadarbības partnerus, ģimenes locekļus vai citas trešās personas). Šāda rīcība tiks uzskatīta par krāpšanu.

Jūs arī nemēģināsiet gūt labumu no datplūsmas, kas nav radīta godprātīgi. Ja jums ir pamatotas aizdomas, ka kāds no jūsu ieteiktajiem Jaunajiem klientiem ir jebkādā veidā saistīts ar bonusu ļaunprātīgu izmantošanu, naudas atmazgāšanu, krāpšanu vai citu attālo spēļu vietņu ļaunprātīgu izmantošanu, jūs nekavējoties mums par to paziņosiet.

Ar šo jūs atzīstat, ka jebkurš Jauns klients, par kuru konstatēts, ka tas ir bonusu ļaunprātīgs izmantotājs, naudas atmazgātājs vai krāpnieks, vai kurš palīdz jebkāda veida Partnera krāpšanā (neatkarīgi no tā, vai jūs par to paziņojāt vai mēs to atklājām vēlāk), netiek uzskatīts par derīgu Jauno klientu saskaņā ar Partnera līgumu, un tādējādi attiecībā uz šādiem Jauniem klientiem netiek maksāta nekāda Komisijas maksa.

2.6 Nepiemērotas tīmekļa vietnes
Jūs neizmantosiet Partnera saites vai kā citādi izvietosiet jebkādu digitālo reklāmu ar mūsu intelektuālo īpašumu nepiemērotās tīmekļa vietnēs (neatkarīgi no tā, vai tās pieder trešajai pusei vai nē).

Nepiemērotās tīmekļa vietnes cita starpā ietver tīmekļa vietnes, kas ir vērstas uz bērniem, kurās tiek rādīta nelegāla pornogrāfija vai citas nelegālas seksuālas darbības, kurās tiek veicināta vardarbība, diskriminācija rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ, kurās tiek veicinātas nelegālas darbības vai jebkādā veidā tiek pārkāptas jebkuras trešās personas vai Sabiedrības intelektuālā īpašuma tiesības, vai kurās tiek pārkāpti jebkādi attiecīgie reklāmas noteikumi vai prakses kodeksi jebkurā teritorijā, kurā var atrasties šādas Partnera saites vai digitālās reklāmas.

2.7 Partnera saites
Partnera saites tiek parādītas vismaz tikpat redzamā vietā kā jebkura cita pārdošanas saite Partnera tīmekļa vietnē. Jūs izmantosiet tikai Sabiedrības nodrošinātās Partnera saites Partneru programmas ietvaros. Aizliegts arī maskēt savas Partnera saites (piemēram, slēpt datplūsmas avotu, kas nosūtīts uz Sabiedrības tīmekļa vietnēm.

2.8 E-pasta un SMS mārketings
Ja sūtat personām e-pastus vai SMS ziņojumus, kas (i) ietver kādu no Sabiedrības intelektuālā īpašuma tiesībām vai (ii) citādi ir paredzēti Sabiedrības tīmekļa vietņu popularizēšanai, jums vispirms jāsaņem mūsu atļauja šādu e-pastu sūtīšanai.

Ja Sabiedrība šādu atļauju piešķir, tad jums ir jānodrošina, ka jums ir katra saņēmēja nepārprotama piekrišana saņemt mārketinga paziņojumus tādā formā, kādā tie tiks nosūtīti (t. i., ar SMS vai e-pastu), un ka šīs personas nav atteikušās no šādu paziņojumu saņemšanas. Jums arī skaidri jānorāda saņēmējam, ka visi mārketinga paziņojumi tiek sūtīti no jums, nevis no mūsu Sabiedrības.

2.9 Sabiedrības Intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana
Jebkāda Sabiedrības intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana ir jāveic saskaņā ar Jums periodiski izsniegtajām zīmola vadlīnijām, un tā vienmēr ir jāapstiprina saskaņā ar tālāk minēto punktu.

Jūs nereģistrēsiet domēna vārdus, kā arī meklēšanas terminus vai citus identifikatorus izmantošanai jebkurā meklētājprogrammā, portālā, lietotņu veikalā, sponsorētās reklāmas pakalpojumā vai citā novirzīšanas pakalpojumā, kas ir identiski jebkurai no Sabiedrības preču zīmēm vai citādi ietver Sabiedrības preču zīmes.

2.10 Saskaņoti radošie darbi
Jūs neizmantosiet nekādu reklāmas izkārtojumu vai radošos darbus (tostarp bannerus, attēlus, logotipus), kas ietver mūsu Intelektuālā īpašuma tiesības, ja vien reklāmas izkārtojumu vai radošos darbus jums nav nodrošinājusi Sabiedrība vai (ja reklāmas izkārtojumu esat izveidojis pats) bez iepriekšēja rakstiska Sabiedrības saskaņojuma. Jūs nemainīsiet nevienas reklāmas izskatu, kas jums ir sniegta vai kurai ir piešķirts.

Jūsu pienākums ir savlaicīgi lūgt Sabiedrības apstiprinājumu jebkuras reklāmas kampaņas vai radošās kampaņas uzsākšanai, nodrošināt, ka jums ir rakstisks Sabiedrības saskaņojums attiecībā uz reklāmu, un pēc pieprasījuma spēt pierādīt šādu saskaņojumu.

2.11 Lojalitātes programmas
Jūs nepiedāvāsiet nekādas naudas atmaksas / vērtības atmaksas vai līdzīgas programmas, izņemot tās, kas tiek piedāvātas Sabiedrības tīmekļa vietnēs.

2.12 Atbildīgas azartspēles
Sabiedrība ir pastāvīgi apņēmusies veicināt atbildīgu azartspēļu spēlēšanu un azartspēļu atkarības novēršanu. Jūs piekrītat aktīvi sadarboties ar Sabiedrību, lai izplatītu informāciju par atbildīgām azartspēlēm. Konkrēti, jūs neizmantosiet nekādus materiālus un nekādā veidā nevērsīsieties uz personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem vai nav sasniegušas savā jurisdikcijā atļauto azartspēļu vecumu.

2.13 Nelikumīga darbība
Jūsu mērķis nebūs neviena teritorija vai jurisdikcija, kurā azartspēles ir nelikumīgas. Jūs vienmēr rīkosieties saskaņā ar attiecīgajiem un/vai piemērojamajiem tiesību aktiem un neveiksiet nekādas darbības, kas ir nelikumīgas saistībā ar Partneru programmu vai citādi. Partneris apzinās, ka Zviedrijas tirgus resursu popularizēšana un zviedru valodas lietošana Zviedrijā ir pakļauta juridiskiem ierobežojumiem. Šādas darbības tiks uzskatītas par vispārīgo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, un, ja tās tiks atklātas, konts tiks nekavējoties slēgts.

Partneris apzinās, ka nedrīkst izmantot vai reklamēt, tostarp ar citu partneru starpniecību, nevienu .nl domēnu. Jūs nedrīkstat iekļaut holandiešu valodas tēmas. Jūsu tīmekļa vietne nedrīkst būt tulkota holandiešu valodā. Nevienā vietā nedrīkst norādīt, ka tiek pieņemti maksājumi no Nīderlandes maksājumu vai banku kontiem vai ka jūs veicat izmaksas uz Nīderlandes banku kontiem.

2.14 Datu aizsardzība un sīkfaili
Jums vienmēr jāievēro Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) un visi spēkā esošie vai jaunie datu aizsardzības tiesību akti, noteikumi vai tiesību akti, kas piemērojami jūsu teritorijā. Tas ietver visus piemērojamos tiesību aktus un/vai noteikumus, kas attiecas uz "sīkfailu" izmantošanu.

2.15 Izmaksas un izdevumi
Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem riskiem, izmaksām un izdevumiem, kas jums radušies, pildot savas saistības saskaņā ar Partnera līgumu.

2.16 Sabiedrības veikta Partnera darbības uzraudzība
Jūs nekavējoties sniegsiet Sabiedrībai visu nepieciešamo palīdzību un sniegsiet mums visu informāciju, ko Sabiedrība pieprasa, lai uzraudzītu jūsu darbību saskaņā ar Partneru programmu.

2.17 Nepareizi izmaksātas Komisijas maksas
Partneris apņemas nekavējoties pēc Sabiedrības pieprasījuma atmaksāt visas Komisijas maksas, kas saņemtas par Jauniem klientiem, kuri Sabiedrībai nosūtīti, pārkāpjot Partnera līgumu vai saistībā ar krāpnieciskiem vai viltotiem darījumiem.

3. PARTNERA TIESĪBAS

3.1. Tiesības novirzīt Jaunus klientus
Mēs piešķiram jums neekskluzīvas, nenododamas tiesības šā Partnera līguma darbības laikā novirzīt Jaunos klientus uz tādām Sabiedrības tīmekļa vietnēm, par kurām esam vienojušies ar jums, stingri ievērojot Partnera līguma noteikumus. Jums nav tiesību pretendēt uz Komisijas maksu vai citu atlīdzību par uzņēmējdarbību, ko nodrošinājušas citas personas vai organizācijas.

3.2. Atļauja izmantot Sabiedrības Intelektuālā īpašuma tiesības
Mēs piešķiram jums neekskluzīvu, nenododamu atļauju šā Partnera līguma darbības laikā izmantot Sabiedrības Intelektuālā īpašuma tiesības, kuras mēs periodiski varam apstiprināt tikai saistībā ar reklāmas materiālu demonstrēšanu Partnera tīmekļa vietnē vai citās vietās, kuras Sabiedrība ir skaidri apstiprinājusi (rakstiski). Jūs nedrīkstat piešķirt, nodot tālāk vai citādi nodot šo atļauju.

3.3. Spēlētāja personas dati
Saskaņā ar šo Līgumu sniegto pakalpojumu nolūkā tiek saprasts, ka Partnerim nav piekļuves Sabiedrības klientu personas datiem.

4. SABIEDRĪBAS PIENĀKUMI

4.1. Mēs darīsim visu iespējamo, lai sniegtu jums visus materiālus un informāciju, kas nepieciešama Partnera saišu ieviešanai.

4.2. Pēc saviem ieskatiem mēs reģistrēsim visus Jaunos klientus, kurus jūs nosūtīsiet uz Sabiedrības vietnēm, un mēs izsekosim viņu darījumus. Mēs paturam tiesības atteikt Jauniem klientiem (vai slēgt viņu kontus), ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu visas prasības, ko mēs periodiski varam noteikt.

4.3. Mēs nodrošinām pieejamus uzraudzības rīkus, kas ļauj jums uzraudzīt savu Partnera kontu, Komisijas maksu un tās izmaksu.

4.4. Mēs izmantojam un apstrādājam šādus Partnera vai jebkura Partnera darbinieka personas datus: jūsu lietotājvārdu, lai pieteiktos, jūsu e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, valsti un adresi, tālruņa numuru un finanšu datus, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni, izpildītu NILLTFN juridiskās prasības un pārvaldītu mūsu biznesa attiecības.

4.5. Ja jūs stingri ievērosiet Partnera līgumu, mēs jums maksāsim Komisijas maksu saskaņā ar 6. punktā noteikto.

5. SABIEDRĪBAS TIESĪBAS UN TIESISKIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

Gadījumā, ja jūs pārkāpjat (vai attiecīgā gadījumā pastāv aizdomas, ka pārkāpjat) šo Līgumu vai nolaidīgi pildāt savus pienākumus saskaņā ar Partneru programmu, vai neizpildāt savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu, Sabiedrībai ir pieejami šādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi:

a) tiesības apturēt jūsu dalību Partneru programmā uz laiku, kas nepieciešams, lai izmeklētu jebkādas darbības, kas varētu būt Partnera līguma pārkāpums. Šāda apturēšanas perioda laikā tiks apturēta arī Komisijas naudas izmaksa;

b) tiesības aizturēt jebkuru Komisijas maksu vai jebkuru citu maksājumu Partnerim, kas izriet no vai ir saistīts ar jebkuru konkrētu kampaņu, datplūsmu, saturu vai darbību, ko veic vai rada Partneris, kurš pārkāpj Partnera saistības saskaņā ar Partnera līgumu;

c) tiesības ieturēt no Komisijas naudas līdzekļus, kurus Sabiedrība uzskata par pamatotiem, lai segtu jebkādu atlīdzību, ko Partneris sniedz saskaņā ar šo Līgumu, vai lai segtu jebkādas Sabiedrības saistības, kas radušās, ja Partneris ir pārkāpis Partnera līguma noteikumus;

d) nekavējoties izbeigt šo Partnera līgumu;

e) tiesības aizturēt naudas līdzekļus, kas atrodas Partnera maciņā, ja tie netiek izņemti 3 (trīs) mēnešu laikā no Partnera līguma izbeigšanas dienas saskaņā ar 9.1. punktu.

Mūsu tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas aprakstīti iepriekš, nav savstarpēji izslēdzoši.

6. KOMISIJAS MAKSA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Ja jūs ievērosiet Partnera līguma noteikumus, jūs nopelnīsiet Komisijas maksu saskaņā ar noteikto Komisijas maksu struktūru. Mēs paturam tiesības mainīt Komisijas maksas procentus un Komisijas aprēķināšanas metodi saskaņā ar šo punktu.

6.2 Komisijas maksa tiek aprēķināta katra mēneša beigās, un maksājumus veic katru mēnesi ar pēcapmaksu, ne vēlāk kā līdz nākamā kalendārā mēneša 10. datumam.

6.3. Komisijas maksas maksājums tiks veikts, izmantojot mūsu Partnera maciņu. Ņemot vērā spēkā esošos noteikumus, pirms izmaksas var tikt pieprasīta Partneru verifikācija un "Pazīsti savu klientu" dokumentācija.

6.4. Vienā reizē no Partnera maciņa var izņemt minimālo summu 20 € (divdesmit eiro).

6.5. Ja Komisijas maksas aprēķinā ir pieļauta kļūda, Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā labot šādu aprēķinu un nekavējoties izmaksāt nesamaksāto summu vai atgūt pārmaksāto summu, kas izmaksāta Partnerim.

6.6. Partnerim pēc Sabiedrības ieskatiem var tikt dota iespēja pārstrukturēt Komisijas maksu struktūru.

6.7. Partnera piekrišana Komisijas maksas maksājumam ir pilnīgs un galīgs norēķins par atlikumu, kas pienākas par attiecīgo periodu. Ja Partneris nepiekrīt paziņotajam atlikumam, viņam vai viņai četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā par to jāpaziņo Sabiedrībai un skaidri jānorāda nepiekrišanas iemesli. Ja Sabiedrība šajā termiņā neinformē par to, tiek uzskatīts, ka tā neatsaucami atzīst atlikumu, kas izmaksājams par attiecīgo periodu.

6.8. Tiek pieņemts, ka Komisijas maksa neietver pievienotās vērtības nodokli vai citus piemērojamos nodokļus. Partneris ir atbildīgs par visu nodokļu, nodevu, maksājumu un citu naudas līdzekļu samaksu, kas maksājami jebkurai nodokļu iestādei, departamentam vai citai kompetentajai struktūrai par saskaņā ar Partnera līgumu saņemto kompensāciju.

7. STANDARTA KOMISIJAS MAKSAS STRUKTŪRAS

Sabiedrība un katrs Partneris vienojas par īpašu Komisijas maksas struktūru, kas piemērojama tikai attiecīgajam Partnerim un kas sastāv no viena vai vairākiem šādiem elementiem:
(i) Vienas darbības izmaksas Komisijas maksa;
(ii) NAI ieņēmumu daļas komisija; un/vai
(iii) cita veida Komisijas maksa (kas pēc mūsu ieskatiem var ietvert fiksētu maksājumu vai hibrīda summu), kuru mēs jums saskaņosim, kad apliecināsim, ka esam pieņēmuši jūsu Partnera pieteikumu dalībai Partneru programmā.
Jebkurā gadījumā jebkurai Komisijas maksas struktūrai, par kuru panākta vienošanās, tiek piemērota "Negatīvas pārnešanas aizlieguma" politika.

8. KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA

Partnera līguma darbības laikā jums periodiski var tikt uzticēta konfidenciāla informācija, kas attiecas uz mūsu uzņēmējdarbību, darbībām vai pamattehnoloģiju un/vai Partneru programmu (tostarp, piemēram, Komisijas maksas, ko esat nopelnījis saskaņā ar Partneru programmu).

Jūs piekrītat izvairīties no šādas konfidenciālas informācijas izpaušanas vai neatļautas izmantošanas trešajām personām vai ārējām pusēm, ja vien neesat saņēmis mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Jūs arī piekrītat, ka izmantosiet konfidenciālo informāciju tikai Partnera līguma mērķiem. Jūsu saistības attiecībā uz šo punktu paliek spēkā arī pēc šī Līguma izbeigšanas.

Turklāt bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības piekrišanas (precīzs saturs ir jāapstiprina arī Sabiedrībai) jūs nedrīkstat publicēt preses relīzi vai līdzīgu paziņojumu sabiedrībai par savu dalību Partneru programmā.

9. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

9.1. Termiņš
Partnera līguma darbības termiņš sākas, kad jūs tiekat apstiprināts par Partneri, un ir nenoteikts, izņemot ja un līdz brīdim, kad kāda no Pusēm rakstiski paziņo otrai Pusei, ka tā vēlas izbeigt šo Līgumu. Šādā gadījumā Līgums tiks izbeigts 30 dienas pēc šāda paziņojuma saņemšanas. Lai paziņotu par līguma izbeigšanu, par rakstisku un tūlītēju paziņojuma formu tiek uzskatīta tā nosūtīšana pa e-pastu.

Lai izvairītos no šaubām, Sabiedrība var izbeigt Līgumu (saskaņā ar iepriekš minēto 5. punktu) ar tūlītēju paziņojumu jebkurā laikā, ja Partneris nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu vai citādi ir pieļāvis nolaidību.

9.2. Partnera darbības pēc Līguma izbeigšanas
Pēc Līguma izbeigšanas jums nekavējoties jāizņem visi Sabiedrības banneri vai radošās reklāmas no Partnera vietnes un jāizslēdz visas Partnera saites no Partnera tīmekļa vietnes uz visām uzņēmuma vietnēm.

Visas tiesības un licences, kas jums piešķirtas Partnera līguma ietvaros, nekavējoties tiek izbeigtas.

Jūs atgriezīsiet Sabiedrībai visu konfidenciālo informāciju un visas tās kopijas, kas ir jūsu īpašumā un kontrolē, un pārtrauksiet izmantot visas Sabiedrības Intelektuālā īpašuma tiesības.

9.3. Komisijas maksa
Pārtraucot Partnera līguma darbību jebkāda iemesla dēļ, visi Komisijas maksas maksājumi, kas attiecas uz visiem Jaunajiem klientiem, kuri ir nosūtīti Sabiedrībai Līguma darbības laikā, vairs netiek maksāti Partnerim, sākot no Līguma izbeigšanas dienas.

10. DAŽĀDI

10.1. Atruna
Mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas vai apliecinājumus attiecībā uz Partneru programmu, Sabiedrību vai Komisijas maksas maksājumu kārtību (tostarp, bet ne tikai, funkcionalitāti, piemērotības, komerciālās piemērotības, likumības vai tiesību neierobežošanas garantijas). Turklāt mēs nesniedzam nekādas garantijas, ka mūsu tīmekļa vietņu darbība būs nepārtraukta vai bez kļūdām, un neuzņemamies atbildību par sekām, ja tādas rodas. Neatbilstības gadījumā starp ziņojumiem, kas tiek piedāvāti Partnera konta sistēmā, un Sabiedrības datu bāzi, par precīzu tiek uzskatīta datu bāze.

10.2. Atlīdzība un atbildības ierobežojums
Jums ir jāatbrīvo Sabiedrība, mūsu direktori, darbinieki un pārstāvji no jebkādām un visām saistībām, zaudējumiem, kaitējumu un izmaksām, tostarp juridiskajām izmaksām, kas radušās vai ir jebkādā veidā saistītas ar (a) jebkādu Partnera līguma noteikumu pārkāpumu no jūsu puses, (b) jūsu pienākumu un saistību izpildi saskaņā ar Partnera līgumu, (c) jūsu nolaidību vai (d) jebkādu kaitējumu, ko tieši vai netieši izraisījusi jūsu nolaidīga vai tīša darbība vai bezdarbība, vai mūsu radošo darbu un saišu vai šīs Partneru programmas neatļauta izmantošana.

Sabiedrība nav atbildīga par jebkādiem tiešiem vai netiešiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem (vai jebkādiem ieņēmumu, peļņas vai datu zaudējumiem), labas slavas vai reputācijas zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Partnera līgumu vai Partneru programmu, pat tad, ja mēs esam informēti par šādu zaudējumu rašanās iespēju.

10.3. Neatteikšanās
Ja mēs nespējam panākt, lai jūs precīzi izpildītu jebkuru Partnera līguma noteikumu, nenozīmē, ka mēs atsakāmies no savām tiesībām vēlāk panākt šādu noteikumu vai jebkuru citu Partnera līguma noteikumu izpildi.

10.4. Pušu attiecības
Sabiedrība un Partneris ir neatkarīgi līgumslēdzēji, un nekas Partnera līgumā nerada nekādas personālsabiedrības, kopuzņēmuma, aģentūras, franšīzes, tirdzniecības pārstāvja vai darba attiecības starp mums. Jums nebūs pilnvaru mūsu vārdā izteikt vai pieņemt jebkādus piedāvājumus vai apliecinājumus. Jūs neizplatīsiet nekādus paziņojumus savā vietnē vai citur, kas būtu pretrunā ar šajā Partnera līgumā noteikto.

10.5. Nepārvaramā vara
Neviena no pusēm nav atbildīga otrai pusei par jebkuru kavēšanos vai saistību neizpildi saskaņā ar Partnera līgumu, ja šāda kavēšanās vai neizpilde radusies no tās neatkarīgu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, darba strīdu, streiku, rūpniecisku nemieru, dabas stihiju, terorisma aktu, plūdu, zibens, komunālo pakalpojumu vai sakaru traucējumu, zemestrīču vai citu nelaimes gadījumu dēļ. Ja šāds gadījums iestājas, Puse, kas nav izpildījusi saistības, ir atbrīvota no jebkādu saistību izpildes, ko kavē šis gadījums, ciktāl tas ir kavējis, ar nosacījumu, ka, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, jebkura no Pusēm var nekavējoties izbeigt Partneru līgumu, iesniedzot rakstisku paziņojumu.

10.6. Piešķiršanas tiesības
Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat piešķirt Partnera līgumu, pamatojoties uz likumu vai citādi.

10.7. Nodalāmība
Ja kāds no Partnera līguma noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu jebkurā aspektā, šāds noteikums zaudē spēku tikai tādā apmērā, kādā tas ir spēkā neesošs vai neizpildāms, nepadara spēkā neesošus pārējos Partnera līguma noteikumus vai jebkuru tā noteikumu.

10.8. Angļu valoda
Partnera līgums pirmo reizi tika sagatavots angļu valodā. Ja rodas pretrunas vai neatbilstības starp angļu valodas versiju un jebkuru citu valodu, noteicošā ir angļu valodas versija.

10.9. Noteikumu un nosacījumu grozīšana
Mēs varam jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem mainīt jebkuru no Partnera līgumā ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem vai aizstāt tos, publicējot paziņojumu par izmaiņām vai jaunu līgumu mūsu vietnē. Izmaiņas var ietvert, piemēram, izmaiņas pieejamo komisijas maksu apjomā un Partneru programmas noteikumos.

Ja jums nav pieņemami jebkādi grozījumi, jums ir jāpārtrauc Partnera līgums. Jūsu turpmāka dalība mūsu Partneru programmā pēc tam, kad mēs esam publicējuši paziņojumu par izmaiņām vai jaunu līgumu, būs uzskatāma par saistošu izmaiņu vai jaunā līguma pieņemšanu.

main-logo

Uzzini vairāk par mums un citiem mūsu projektiem. Seko mums sociālajos tīklos.

success-image

Paldies

Jūsu ziņa ir vsikmīgi nosūtīta

Sazinies ar mums